Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden cq. Deelname Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgemaakt en van toepassing ter bewaking van de kwaliteit van het Voetbal Talenten Toernooi. Gelieve deze te allen tijde na te leven. Het VTT stelt zich de ambitie om zich altijd dienstbaar naar de deelnemer op te stellen m.b.t. bijvoorbeeld verzoeken tot afmeldingen buiten de afmeldingstermijn om maar behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de deelnemer te wijzen op de deelnamevoorwaarden en indien door het VTT noodzakelijk geacht, de naleving daarvan. Altijd voorop staat: Voetbalplezier en elkaar helpen.

Voetbal Talenten Toernooi = VTT
Ondertekenaar van de deelname voorwaarden / deelnemend team = Deelnemer

1. Deelname aan het Voetbal Talenten Toernooi kost 65 euro voor O9, 75 euro voor O10 en O11 teams en 85 euro voor O12, O13, O14, O15, O16 en O17 teams. Deze deelnamevergoeding dient binnen 10 dagen na bevestiging van de door u ingezonden aanmelding overgemaakt te worden en u ontvangt deze bevestiging inclusief de betalingsgegevens op het door u opgegeven email adres z.s.m. na uw aanmelding. Het niet tijdig betalen resulteert niet in annulering van de deelname, want de deelname is definitief en hierop zijn direct de deelnamevoorwaarden, inclusief annuleringsvoorwaarden, van toepassing.

2. Afmelding binnen 10 dagen na bevestiging van de aanmelding is mogelijk en de deelnamevergoeding wordt in dat geval voor 100% gerestitueerd indien deze reeds overgemaakt is. T/m 1 mei 2017 is een eenzijdige afmelding mogelijk maar dient toestemming te worden gevraagd voor restitutie van de reeds betaalde – of kwijtschelding van de nog te betalen deelnamevergoeding.

3. Na 1 Mei 2017 is met nadruk eenzijdige afmelding vanuit de deelnemer niet meer mogelijk. Er kan alleen een verzoek tot afmelding worden ingediend tot 20 juni. Dit verzoek tot afmelding kan gehonoreerd of afgewezen worden door Stichting VTT. Stichting VTT streeft er altijd naar tegemoet te komen aan het verzoek tot afmelding door een beroep te doen op eventuele wachtlijsten of het vinden van andersoortige oplossingen maar heeft het recht het verzoek tot afmelding naast zich neer te leggen en af te wijzen. Na 20 juni kan altijd een verzoek tot afmelding worden ingediend maar is de kans op honerering daarvan gering gezien de voorbereidingen op het toernooi.

4. Voor deelnemers van toernooien in oktober geldt niet een datum van 1 mei 2017 maar van 1 augustus 2017 voor eenzijdige afmelding. Daarna kan alleen tot 20 augustus een verzoek tot afmelding worden gedaan. Na deze datum is kans op honorering van een verzoek tot afmelding voor toernooien in oktober gering.
5. Indien het verzoek tot afmelding na 1 Mei 2016 (of voor oktober toernooien na 1 augustus) wordt afgewezen door het VTT dient de deelnemer te allen tijde een representatief team van de betreffende categorie af te vaardigen naar het toernooi, desnoods met spelers van andere teams of minder spelers. Het niveau en sterkte van het team is hierbij van ondergeschikt belang aan het belang van aanwezigheid van een representatief team ter bewaking van de kwaliteit van het toernooi voor alle overige deelnemers. Een gelijktijdige inplanning van een ander toernooi, oefen-, knvb competitie of knvb bekerwedstrijd; te weinig spelers; het niet bekend zijn van het toernooi bij het team, te weinig vervoersmogelijkheden of naar eigen zeggen te slechte weersomstandigheden zonder afgelasting van het toernooi, zijn geen geldige argumenten om geen (representatief) team af te vaardigen. Een deelnemer mag wel een andere vereniging inschakelen om haar plaats over te laten nemen maar alleen met goedkeuring van het VTT. Indien een deelnemer weigert een team af te vaardigen terwijl dit wel nodig is op basis van de deelname voorwaarden, of zonder inlichting of verzoek tot afmelding geen team afvaardigt zal de deelnamevergoeding met nadruk niet gerestitueerd worden en is het VTT gerechtigt om de deelnemer een boete op te leggen van maximaal 170 euro. Het VTT zal eerder een boete opleggen naarmate de deelnemer onredelijk handelt of zondere enige goede argumenten of voorstellen tot ontwijken van de boete de situatie tracht af te handelen. Het opleggen van een boete is in principe niet wenselijk voor het VTT en afwezigheid van teams door ernstige gevallen zoals te bewijzen onverhoopte ongevallen en dergelijke worden uiteraard volstrekt anders bezien. Echter het boetesysteem is noodzakelijk om de kwaliteit van het Voetbal Talenten Toernooi te waarborgen. In te vorderen boetes zijn in sommige gevallen inzetbaar als deelnamevergoeding in de toekomst of kunnen geheel of gedeeltelijk worden vergeven aan Stichting VTT, die de kernwaarden van het VTT (Gezonde Voeding, Sportiviteit en Teamgeest) bewaakt. Voorts – indien noodzakelijk – zijn de voorwaarden onder punt A hieronder vermeld van toepassing.

6. Het Voetbal Talenten Toernooi is een voetbaltoernooi dat wordt georganiseerd door de voetbalvereniging die als organisator optreedt onder auspicien van het Voetbal Talenten Toernooi dat op de dag van het toernooi de voetbalvelden voor het toernooi onder (leen/huur)beheer heeft. Het Voetbal Talenten Toernooi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal of enige andere gevallen van misdaad en ongeluk of enige gebeurtenissen in het algemeen, die plaats hebben op of om het sportpark tijden het toernooi of op andere tijden die op de een of andere manier in verband kunnen worden gebracht met het toernooi, zoals vervoer van en naar het sportpark. Wij verzoeken alle deelnemende verenigingen te allen tijde goede zorg te nemen voor vervoer van en naar het sportpark en voor de handelingen op het sportpark.

7. Een deelnemer mag alleen pupillen/junioren van het lopende seizoen en jonger opstellen. Door de KNVB bevestigde dispensatiespelers mogen alleen deelnemen met voorafgegeven goedkeuring van VTT omdat dispensatie door de KNVB vaak wordt vergeven met het oog op een heel seizoen en niet met het oog op een 1-daags toernooi. Indien een dispensatiespeler niet aangemeld is bij het VTT maar wel meespeelt tijdens het VTT kan dit leiden tot diskwalificatie van het gehele team.

8. De deelnemer is op de dag van het toernooi uiterlijk 25 minuten voor de openingscereminie op het sportpark van de organisator aanwezig, neemt deel aan de openingsceremonie (zonder deelname daaraan is deelname aan de wedstrijd in principe niet mogelijk) en is ongeacht de resultaten tijdens het toernooi aanwezig bij de eindceremonie (prijsuitreiking) direct na de finale. Indien een deelnemer vroegtijdig het toernooi verlaat (voor het einde van de eindceremonie) of de openingsceremonie niet geheel bijwoont – zonder toestemming van het VTT – is het VTT gerechtigt een boete van maximaal 35 euro in rekening te brengen.

9. De deelnemer gaat op voorhand akkoord met het geldende wedstrijd/toernooireglement.

10. Tijdens het DK kan een deelnemer het recht verkrijgen een NK ticket te verzilveren. Wil een deelnemer met recht op een ticket voor het NK hier gebruik van maken dan dient de deelnemer er rekening mee te houden dat voor dit NK opnieuw een NK deelnamevergoeding van 89 euro (pupillen en junioren) in rekening zal worden gebracht.

11. Indien het Voetbal Talenten Toernooi wordt afgelast door onvoorziene omstandigheden zoals weersomstandigheden of omstandigheden binnen de organiserende vereniging, zal een nieuwe datum worden ingelast of een alternatief toernooi schema (kruisfinales op de sportparken van de deelnemers) worden ingesteld. De voorkeur gaat hierbij uit naar een nieuwe datum. Bij afgelasting zal de deelnamevergoeding niet kunnen worden gerestitueerd tenzij het VTT anders bepaald.

Punt A:
Betaling
De betalingstermijn bedraagt tenzij anders schriftelijk overeengekomen [10 dagen] na de datum van de bevestiging van de aanmelding van de deelnemer en betaling dient zonder aftrek en/of verrekening te geschieden. Blijft betaling uit binnen voornoemde betalingstermijn of een andere schriftelijk overeengekomen termijn, dan is [deelnemer] een rentevergoeding van 2% per kalendermaand vanaf datum verzuim verschuldigd, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Het VTT mag afzien deze rente door te berekenen.
In afwijking van artikel 6:43 en 6:44 BW worden de door [deelnemer] gedane betalingen steeds toegerekend tot de oudste vordering. Betalingen strekken eerst in mindering op de (incasso)kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente, en ten slotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
Buitengerechtelijke kosten
Indien [deelnemer] niet binnen de genoemde [10 dagen] heeft betaald, worden twee maximaal herinneringen gestuurd met steeds nieuw gestelde betalingstermijnen en mogelijk oplegging van herinneringekosten. Indien na de tweede herinnering niet volledig wordt betaald wordt de vordering uit handen gegeven aan het Invorderingsbedrijf. Alle kosten vallende op de invordering komen ten laste van [deelnemer]. Vanaf datum verzuim is zij naast de hoofdsom immer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten bedraagt minimaal 15% van de totale openstaande hoofdsom inclusief BTW en rente, met een minimum van 375 euro, een en ander in afwijking van artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en onverminderd het recht van [crediteur] om een hoger bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten te vorderen indien zij aantoont deze te hebben gemaakt.
Indien [crediteur] haar vordering in een gerechtelijke procedure (arbitrage en bindend advies daaronder begrepen) aanhangig heeft gemaakt, is [debiteur] gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten te vergoeden. Hieronder zijn begrepen de kosten van advocaten, procesgemachtigden, alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en vastrecht, ook indien deze een eventuele proceskostenveroordeling op grond van artikel 237 en verder van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.
Deze vergoeding van de kosten zal steeds, zodra (interne of externe) juridische bijstand door [crediteur] is ingeroepen, respectievelijk door [crediteur] incasso maatregelen worden genomen, zonder dat enige nadere vorm van bewijs nodig is, in rekening worden gebracht en door [deelnemer] verschuldigd zijn.
Een uitbesteding van een openstaande kostenpost aan het Incassobureau zal door het VTT alleen worden uitgevoerd na uitvoerig intern beraad waarbij er alles aan wordt gedaan binnen de mogelijkheden van deze deelname voorwaarden om een dergelijke situatie te vermijden. Voetbalplezier staat immer voorop. Deze voorwaarden bewaken de kwaliteit van het VTT